Så vitt vi vetWhite as you like it

Konstnärligt utvecklingsprojekt genomfört vid Konstfack 2009 av Karin Fridell Anter och Ulf Klarén.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)Small research project carried out in 2009 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Så vitt vi vet (pdf)
Bilagor till Så vitt vi vet (pdf)

Den rymliga gråhetenThe spacious greyness

Fridell Anter, K & Klarén, U: Den rymliga gråheten (pdf)
Rapport från konstnärligt utvecklingsarbete genomfört vid Konstfack 2007-2008Small research project carried out in 2007-2008 by Karin Fridell Anter and Ulf Klarén, University College of Arts, Crafts and Design. In Swedish.
Den rymliga gråheten (pdf)

Pompeji – Livet i stadsrummet – en studie av det offentliga rummet i en antik stadPompeji – Life in Public Space – a study of the public, open spaces in an ancient town

Forskningsprojekt med Marina Weilguni och Karin Fridell Anter. Forskningsprojekt med Marina Weilguni och Karin Fridell Anter.

Projektet om livet i den antika staden Pompeji är nu avslutat.
Det har resulterat i Marina Weilgunis doktorsavhandling “Streets, spaces and places. Three Pompeiian movement axes analysed” som kom i publikationsserien BOREAS i september 2011. I samma volym finns också Karin Fridell Anters stora artikel “Colour in the Pompeiian cityscape”.

Färgen på Pompejis murar

Vad kom projektet då fram till? Bland annat att Pompejis invånare levde sitt liv i en miljö där de ständigt påmindes om sin tillhörighet till olika sociala enheter – stadsrummet hade speciella platser, där budskapet var överväldigande, som den breda, torgliknande gatan framför teatern, varifrån människorna “sorterades in” till föreställningen allt efter rang och status. Annat spännande var att det fanns ett trafiksystem för stadens kärror och vagnar, och att olika gator hade väldigt olika färgkaraktär – och att färg var ett sätt att uttrycka status och rikedom!
Vi tycker att vi lyckades förstå mycket mera om hur människorna levde i hela stadsrummet – hur deras vardag såg ut när de lämnade sina hem och tog sig fram i den yttre verklighet som var tillgänglig för alla.
Vårt arbete har till en del byggt på vad andra skrivit, men dessutom har vi på plats inventerat sådant som kanske aldrig förut har satts in i ett så övergripande sammanhang för staden Pompeji: färgresterna på stadens murar, hjulspåren innötta i stenarna av antikens fordon, och rummets inneboende egenskaper längs med olika gatusträckningar.

Den som inte vill läsa hela boken, men ändå få ett grepp om våra resultat kan läsa de interpretationer i form av små noveller som finns på sidorna 116-117, 139, 141-142, 145-146, 150-151, 152, 218-221 och 293-295.

Marinas doktorsavhandling och Karins studie av fasadfärg i Pompeji. 

The project about life in the ancient town of Pompeii has now been concluded. The results are accessible in Marina Weilguni’s PhD-thesis “Streets, spaces and places. Three Pompeiian movement axes analysed” published in the BOREAS series in September 2011. In the same volume you can also read Karin Fridell Anter’s article “Colour in the Pompeiian cityscape”.

What new insights did the project lead to? Among other things we found that the inhabitants of Pompeii lived their lives in an environment that reminded them of their place in society at every turn – there were specific places in the town’s fabric , where the message was almost overwhelming, like the broad street-space in front of the theatre, from which people were admitted to the play according to rank and status. Other exciting things were the remnants of a regulated traffic system for carts, and that different streets hade a very differing colour scheme – and colour was certainly used to  express status and wealth!
We think that we managed to understand much more about how people lived in the entirety of public space in Pompeii – how their normal days looked when they left their homes and went out into the the public reality availbale to everyone.
Partly, our work was based on what other researchers have written, but we have also made an extensive inventory of  Pompeiian characteristics that may never have been placed in such an encompassing urban context: the remnants of colour the town’s walls, the wheel ruts ingrained in the street pavements, and the inherent properties of space along different streets.

If you don’t want to read the entire book, but still want to get the gist of our results, you can always read the interpretations in the form of small “stories” that are to be found on  pages 116-117, 139, 141-142, 145-146, 150-151, 152, 218-221 and 293-295.

Marina’s thesis and Karin’s study of facade colour in Pompeii.

Färgen på Pompejis murar

 

Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målningColour scales of traditional pigments for external painting

Fridell Anter, K & Svedmyr, Å: Färgskalor hos traditionella pigment för utvändig målning.  Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.Fridell Anter, K & Svedmyr, Å: Colour scales of traditional pigments for external painting. Stockholm: Scandinavian Colour Institute 1996. Also published in German and Swedish.

Naturens färgpalettNature’s colour palette

Fridell Anter, K: Naturens färgpalett. Inmätta färger hos vegetation, sten och mark. Stockholm:  Arkus 1992. Även publicerad på tyska och engelska 1996.Nature’s colour palette. Inherent colours of vegetation, stones and ground. Stockholm: Scandinavian Colour Institute 1996. Also published in German and Swedish